Zdjęcie kandydata Karol Krajewski

Karol Krajewski

Organizacja

Akademickie Stowarzyszenie "Ambitni w Działaniu"

Podregion

podregion płocki obejmujący miasto Płock i powiaty: gostyniński, płocki i sierpecki

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

W roku 2013 był jedynym z założycieli Akademickiego Stowarzyszenia „Ambitni w Działaniu” zrzeszającego byłych i obecnych samorządowców studenckich. W latach 2013-2017 był Wiceprezesem Zarządu, a od stycznia 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego oraz ogólnie pojętej edukacji, organizowanie akcji charytatywnych oraz imprez kulturalnych. Od grudnia 2017 roku jest Koordynatorem Oddziału Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion w Płocku, klub organizuje stacjonarne i mobilne akcje krwiodawstwa, rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego. Od roku 2019 prowadzi cykliczne stacjonarne akcje krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Płocku „Krwawe Soboty z Legionem” oraz akcje mobilne na terenie Miasta Płocka, powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Działania oddziału wspiera Narodowe Centrum Krwi, instytucje i firmy z regionu płockiego. Od 2019 roku pełni funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

W roku 2014 ukończył cykl szkoleniowy "Działaj zgodnie z prawem", realizowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor we współpracy z Federacją Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna. W latach 2015 - 2023 zajmował się współpracą z organizacjami samorządowymi z subregionu płockiego odnośnie możliwość współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. 2021 - Wyróżniony medalem pamiątkowym „Pro Masovia” przez Marszałka Województwa Mazowieckiego; 2021 - Wyróżniony w kategorii indywidualny wolontariat w XI edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego; 2020 - Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa nadany przez Prezydenta RP; 2020 - Wyróżnienie odznaką honorową za zasługi dla ochrony zdrowia nadany przez Ministra Zdrowia; 2020 – nadal Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion - Stanowisko: Prezes Zarządu; 2019 – nadal Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion - Stanowisko: Wiceprezes Zarządu; 2017 - nadal Radny Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe w Płocku; 2013 – nadal Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu” - Stanowisko: Prezes Zarządu.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

- łącznik między organizacjami pozarządowymi, a Samorządem Województwa Mazowieckiego, - wyrażać opinie w sprawach organizacji pozarządowych, - podjąć działania, aby w dawnych miastach wojewódzkich otworzyć biura Mazowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych.