POLITYKA PRYWATNOŚCI

Uprzejmie informuję, że:
 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy do obsługi Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Jagiellońska 26
  03-719 Warszawa
  tel. (22) 5979-100
  email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
  ePUAP: /umwm/SkrytkaESP
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

1. Pani/Pana dane osobowe:
a)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celach związanych z powołaniem, funkcjonowaniem i dokumentowaniem pracy Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b)    mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz zostaną opublikowane na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.mrdpp.mazovia.pl;
c)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do obsługi Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
d)    mogą zostać opublikowane na stronach internetowych lub kontach w portalach społecznościowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego lub w miesięczniku Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze. Serce Polski” (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).
2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
a)    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl.
3. W trakcie korzystania z serwisu mrdpp.mazovia.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
4. System informatyczny oraz dane, które przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, poprzez spełnienie wymagań bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
5. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
6. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
7. Strona internetowa dostępna pod adresem mrdpp.mazovia.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem, kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
8. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
10. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
11. Dbamy o prywatność użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
1) charakterze bezprawnym;
2) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Województwa Mazowieckiego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług;
3) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
13. Wykorzystywanie w całości bądź w części materiałów zamieszczonych w serwisie, które są autorstwa Województwa Mazowieckiego jest dopuszczalne pod warunkiem podania źródła informacji (adres strony serwisu, data odwołania się do informacji). Pobieranie/drukowanie/kopiowanie/powielanie/rozpowszechnianie dostępnych w serwisie map i grafik do celów innych niż do prywatnego użytku bez pisemnej zgody Województwa Mazowieckiego jest zabronione.
14. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość innych stron oraz serwisów internetowych, do których odnośniki są/będą zamieszczone w serwisie mrdpp.mazovia.pl, o ile nie jesteśmy ich właścicielem. Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych i dlatego użytkownicy korzystają z nich na własną odpowiedzialność. Korzystanie z materiałów, które nie są własnością Województwa Mazowieckiego wymaga uzyskania zgody autora takiej informacji.
Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona w marcu 2023 r.
Korzystanie z materiałów, które nie są własnością Urzędu wymaga uzyskania zgody autora takiej informacji. Zakazane jest korzystanie ze strony internetowej mrdpp.mazovia.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.