Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Członkinie i Członkowie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

Harmonogram

Etap I

Zgłaszanie kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Od 27.03.2023 r.
do 17.04.2023 r.

Etap II

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Do 24.04.2023 r.

Etap III

Głosowanie na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Od 28.04.2023 r.
do 14.05.2023 r.

Etap IV

Ogłoszenie wyników głosowania

Do 26.05.2023 r.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2023-2026

Logo Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wojewódzka Rada to ciało konsultacyjne i opiniodawcze powoływane przez Marszałka województwa na wniosek organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Członkowie Rady ze strony administracji publicznej wskazywani są przez odpowiednie organy województwa ale w przypadku organizacji pozarządowych na Mazowszu od pierwszej kadencji Rady organizowane są wojewódzkie wybory. Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa, stanowią co najmniej połowę składu Rady Wojewódzkiej.

Kilka słów o Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Jakie Rada ma kompetencje?

 • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • Wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy;
 • Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
 • Wybór kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy;
 • Delegowanie, na wniosek innych podmiotów, członków Rady do prac z komisjach, grupach roboczych, kapitułach konkursowych i innych zespołach.

Co konsultuje Rada?

Konsultowanie w szczególności:

 • projektu budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie wysokości środków finansowych z dochodów własnych Województwa, przeznaczonych na zlecanie zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych;
 • projektów sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • zasad organizacji i przeprowadzania otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy;
 • projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz innych dokumentów strategicznych, opracowywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
 • utworzenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy.