Zdjęcie kandydata Izabela Dyakowska

Izabela Dyakowska

Organizacja

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego

Podregion

podregion warszawski wschodni obejmujący powiaty: legionowski, miński, otwocki, i wołomiński

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

20 lat.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego. Fundacja jest wiodącą organizacją w Polsce specjalizującą się w rozwijaniu społecznej przestrzeni organizacji przyszłości. Organizacja działa od 2012 roku jako lider, ekspert społecznego zaangażowania. Kompleksowo rozwija CSR w działaniu, zarówno procesy wewnętrzne w dużej organizacji biznesowej, jak i społeczności lokalnej. Fundacja zrealizowała ponad 700 projektów z kilkudziesięcioma partnerami. Na listach: Ludzie III sektora ngo.pl, ekspertki.org, ekspertki ofeminin Forebes Women, 50 Kobiet Polskiego CSR opublikowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Izabela Dyakowska działa w grupie doradców CSR Ministerstwa Rozwoju (2017), w gronie ekspertów Konfederacji Lewiatan ds. CSR (2014), była członkinią Rady Pracodawców RP ds. CSR Konkursu „Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu” (2011 - 2013), w Grupie ekspertów CSR Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2009 - 2015), członkini Mazowieckiego Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2009 - 2010), członkini grupy ekspertów Konkursu „Dobroczyńca Roku” Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (2005 - 2009), w Kapitule Konkursu „Dobroczyńca Powiatu Grójeckiego" (2005 - 2009), członek kapituł konkursów społecznego zaangażowania w korporacjach. Ekspert społecznego zaangażowania dla: Siemens, Siemens Energy Coca Cola, HBC PL, Nationale Nederlanden, Szkoły Głównej Handlowej, PGE, Commercial Union Polska/AVIVA Telekomunikacja Polska, Provident, ING Bank Śląski, Cadbury Wedel, Citi Handlowy i Fundacji im. L. Kronenberga, PTC, Linklatters, Pramerica Życie, Pricewaterhouse Coopers, Spedpol, PKN Orlen, NOKIA, Philips Morris, SOCIETE GENERALE Corporate & Investment Banking Polska, Allen&Overy, Western Union, TVN, RWE Stoen, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, Samsung, Ericsson, Siemens, Totalizatora Sportowego i Fundacji „Milion Marzeń” firmy członkowskiej Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Współautorka systemowych programów społecznych wolontariatu w szpitalach, szkołach, uczelniach, ośrodkach pomocy społecznej, biznesie. Współtwórczyni i uczestnik lokalnych inicjatyw w powiecie legionowskim wspierających włączanie osób wykluczonych społecznie i zawodowo przy Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, tj.: Konkurs Odpowiedzialni Społecznie, projekt włączający osoby wykluczone oparte o wolontariat „po-moc”, Ryneczek Pracy. Z wykształcenia – politolog społeczny, z podyplomowymi specjalizacjami: edukacji emocjonalnej, zarządzania oświatą, zarządzania zasobami ludzkimi, absolwentka Akademii Innowatorów Społecznych ASHOKA Polska. Certyfikowana trenerka organizacji pozarządowych i biznesu, w tym zarządzania projektami społecznymi i rozwoju kompetencji społecznych. Autorka wielu tematycznych artykułów, autorskich warsztatów, wykładów, narzędzi, innowacyjnych projektów i programów społecznych z udziałem ludzi biznesu. Współautorka m.in. poradnika: Zaangażowanie w biznesie, poradnik Wyd. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2011. Wykładowca: Wydział Socjologii SGGW (2017-2019), Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie (2013), Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie (2012), Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie (2010/11), Collegium Civitas PAN (2004).

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

● Podniesienia jakości dialogu obywatelskiego, kooperacji i spójności rozproszonego i spolaryzowanego III sektora ● Rozwój spójnego i dobrowolnego wolontariatu w instytucjach profilaktyki społecznej, pomocy społecznej, w sektorze zdrowia, edukacji, kultury i środowiska w kooperacji z samorządem i biznesem. ● Synergia działań organizacji pozarządowych na rzecz realizacji aktualnych potrzeb społecznych i celów publicznych i potencjału kapitału społecznego ● Stworzenie ramy do rzeczywistej współpracy z administracją publiczną, opartej na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. ● Współdzielenie, w tym wspólne, na poziomie lokalnym generowanie rozwiązań i narzędzi systemowych w tym mechanizmu szybkiego reagowania w sytuacji kryzysu na podstawie lokalnych doświadczeń i narzędzi oraz dostępu do 1,5% ● Weryfikacja uwarunkowań prawnych powstawania i funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce oraz ich rozwoju w oparciu o komfortowy wolontariat i wolontariat pracowniczy oraz partnerstwa międzysektorowe organizacji pozarządowych z samorządem i społecznie odpowiedzialnym biznesem. ● Włączenie III sektora, pracodawców i samorządu w proces transformacji edukacji i jednocześnie profilaktyki społecznej, przeciwdziałając obecnie druzgocącym problemom młodzieży wychodzącej w dorosły świat, na rynek pracy (edukacja w działaniu – metodami projektów, w sytuacjach pomagania i współpracy, edukacji wzajemnej, relacyjnej ze wspólnym udziałem praktyków biznesu, organizacji i samorządów,...) ● Czynny, partnerski udział III sektora w tworzeniu polityk publicznych wszystkich szczebli, służących pozytywnym zmianom społecznego, gospodarczego, czy publicznego otoczenia, zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.