Zdjęcie kandydata Jakub Kamiński

Jakub Kamiński

Organizacja

Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org"

Podregion

podregion żyrardowski obejmujący powiaty: grójecki, sochaczewski i żyrardowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Od 2009 r. prezes zarządu stowarzyszenia Kuźni Inicjatyw "Wiskitki.org". W latach 2019 - 2021 prezes zarządu Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych "DZIAŁAJ.MY"

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

W ramach prowadzenia Kuźni Inicjatyw "Wiskitki.org" zarządzał całościowo organizacją pozarządową. Inicjował i animował lokalne działania, tworzył i koordynował kilkanaście projektów społecznych. Zainicjował m.in. lokalne partnerstwo organizacji i grup senioralnych pod nazwą Sieć Inicjatyw Senioralnych. Był głównym inicjatorem realizacji lokalnej kampanii Zostaw 1% podatku w powiecie żyrardowskim. W ramach pracy zawodowej pełnił m.in. role animatora lokalnego i specjalisty ds. partnerstw lokalnych w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz w projekcie Ścieżki Współpracy - mikroinnowacje na współpracę międzynarodową. W 2019 r. był głównym inicjatorem powołania lokalnej federacji organizacji pozarządowych w powiecie żyrardowskim. Przez dwa lata pełnił funkcję prezesa zarządu. Od 2021 r. pełni funkcję organizatora społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, gdzie koordynuje m.in. współpracę samorządu Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi. Doprowadził m.in. do powstania w Żyrardowie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, przyjęcia wieloletniego programu współpracy oraz utworzenia w bieżącym roku miejskiej rady działalności pożytku publicznego.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Wzmocnienie partnerstwa pomiędzy organizacjami, a samorządem województwa poprzez pogłębienie i upowszechnienie roli organizacji w tworzeniu regionalnych polityk publicznych, wykorzystywaniu środków unijnych, form finansowej i pozafinansowej współpracy. Ujednolicenie i zapewnienie większej transparentności i równości szans w zakresie otwartych konkursów ofert. Zwiększenie poziomu integracji i współpracy pomiędzy samymi organizacjami. Wzmocnienie kompetencyjne organizacji, szczególnie tych z mniejszych ośrodków i z mniejszym potencjałem.