Zdjęcie kandydata Paweł Zazuniak

Paweł Zazuniak

Organizacja

Caritas Diecezji Siedleckiej

Podregion

podregion siedlecki obejmujący miasto Siedlce i powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski i węgrowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

2000-2006 - Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach (działalność charytatywna np. w Domu Dziecka w Kisielanach); 2006-2008 - Parafia Rossosz (działalność duszpasterska); 2008-2015 - Parafia Biała Podlaska (działalność duszpasterska, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpraca z Zakładem Karnym, prowadzenie Grupy Rodziców Dzieci Uzależnionych od Narkotyków i Używek); 2015-2017 - Parafia Międzyrzec Podlaski (działalność duszpasterska m.in. w szpitalu miejskim); 2017-2018 - Parafia Korytnica (działalność duszpasterska); 2018-2020 - Parafia Chicago USA (działalność duszpasterska i współpraca z Nursing Home - domami starości); 2020-2021 - Parafia Łuków (działalność duszpasterska); 2021-2022 - zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej; 2022 - do nadal - Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej; 2023 - do nadal - członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Ksiądz Paweł Zazuniak został wyświęcony w 2006 r. Pracował w parafiach: w Rossoszu, Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Korytnicy Łaskarzewskiej, w parafii św. Ferdynanda w Chicago w USA, a  następnie w Łukowie. Wyrósł z Ruchu Światło-Życie, zajmował się Oazami, prowadził Domowy Kościół. Od początku kapłaństwa współpracuje z motocyklistami. W swojej pracy jest związany z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków. Przez wiele lat członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Podlaskiej, obecnie członek Komisji Interdyscyplinarnej w Siedlcach. Doświadczenie w ramach pracy w Caritas Diecezji Siedleckiej na stanowisku Dyrektora organizacji. Siedlecka Caritas została erygowana 14 kwietnia 1991 roku dekretem Biskupa Siedleckiego Jana Mazura. Obejmuje swoim zasięgiem wschodnią część województwa mazowieckiego i północną lubelskiego. Siedzibą diecezjalnej Caritas jest budynek przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach. Caritas ma bardzo szeroką działalność, która aktualnie znajduje odzwierciedlenie w systematycznym prowadzeniu: - 1 Centrum Wsparcia (Siedlce); - 2 Jadłodajnie dla ubogich (Biała Podlaska, Siedlce); - 1 Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (Siedlce) i 5 Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (Łuków, Sokołów Podlaski, Mińsk Mazowiecki, Węgrów, Garwolin); - 2 Centra Wolontariatu (Siedlce, Biała Podlaska); - 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej (Biała Podlaska – 2 jednostki, Kisielany, Parczew, Siedlce, Skórzec); - 1 Środowiskowy Dom Samopomocy (Biała Podlaska); - 1 Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (Siedlce); - 3 Świetlice dla dzieci (Parczew, Siedlce – 2 jednostki); - 2 Centra Integracji Społecznej (Biała Podlaska, Siedlce); - 1 Zakład Aktywności Zawodowej (Siedlce); - 1 Mieszkania Wspierane (Siedlce); - 34 Parafialne Zespoły Caritas; - 130 Szkolnych Kół Caritas; - 5 Przedszkolnych Kół Caritas; - 1 magazyn darów rzeczowych. Programów i kampanii pomocowych: Jeden Procent, Zbiórki Publiczne finansowe i rzeczowe, Subkonta, Karty DOZ, Rodzina Rodzinie, Torba Miłosierdzia, Jałmużna Wielkopostna, Skrzydła, Dwa Talenty, Wakacyjna Akcja Caritas, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Poradnictwo Specjalistyczne, Spiżarnia Caritas, 1% dla Caritas Diecezji Siedleckiej (na działalność statutową), #wNIEDZIELĘsięDZIELĘ, Żółty Talerz. Ponadto jest współzałożycielem trzech spółdzielni socjalnych osób prawnych: Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas, Parczewskiej Spółdzielni Socjalnej Caritas, Bialskiej Spółdzielni Socjalnej Caritas.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Jako członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jednocześnie będąc Dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej chciałbym wspierać następującą działalność: 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna; 2. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania; 3. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów; 4. świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych; 7. ochrona i promocja zdrowia; 8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 9. promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 10. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 14. rekreacja, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 15. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 16. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 17. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 18. przeciwdziałanie patologiom społecznym; 19. upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 20. ratownictwo i ochrona ludności; 21. pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą; 22. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23. promocja i organizacja wolontariatu; 24. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego; 25. poradnictwo prawne; 26. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.