Zdjęcie kandydata Monika Zyzman-Wiśnios

Monika Zyzman-Wiśnios

Organizacja

Stowarzyszenie Przyjazny Szydłowiec

Podregion

podregion radomski obejmujący miasto Radom i powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

od 2005 - obecnie

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Od 2005 roku zaangażowana społecznie. Uczestniczenie w grupie tworzącej LGD na Piaskowcu w Szydłowcu; 2012 - 2023 r. - współpraca i pomoc Stowarzyszeniom w organizacji wydarzeń, pozyskiwanie funduszy na działalność Statutową. Pomoc i koordynacja realizowanych przez nie projektów; 2021 r. współzałożyciel Stowarzyszenia Przyjazny Szydłowiec, które razem z Gminą Szydłowiec stworzyło Spółdzielnię Socjalną "Kuźnia Idei Społecznych Szydłowiec"; Od 2021 r. Członek Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Szydłowca. Inicjowanie wydarzeń, działań Stowarzyszenia. Pozyskiwanie środków na Publikacje dotyczące Historii Szydłowca, miejsc historycznych, opowiadań związanych z Szydłowcem. Współorganizacja kwest na zabytkowym cmentarzu, celem zbierania funduszy na renowację zabytkowych nagrobków. Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Zygmunta w Szydłowcu, pomoc w pozyskiwaniu środków od Konserwatora Zabytków na renowację zabytkowych rzeźb na cmentarzu parafialnym. Inicjowanie, współpraca ze stowarzyszeniami przy pozyskiwaniu środków na takie działania jak: Stworzenie murali na budynkach o różnej tematyce, Inicjowanie działań z BOM; Od 2021 r. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich, pomoc w pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową, pomoc w tworzeniu, rejestrowaniu kół w Gminie Szydłowiec i gminach ościennych. Współpraca ze środowiskiem seniorów. Pozyskiwanie środków na na bieżącą działalność (środki z UM, Aktywni +, fundacji), uczestniczenie w  realizacji wydarzeń. Tworzenie Stowarzyszeń, KGW, Spółdzielni Socjalnej, rejestracja, sprawy formalne, pozyskiwanie środków na działalność statutową, pomoc w działalności, organizacji wydarzeń.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Posiadanie głosu, będącego głosem mieszkańców, organizacji, wyrażanie ich potrzeb, spostrzeżeń, uwag. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych z punktu widzenia organizacji, samorządu. Wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Posiadanie wpływu na kształt aktów prawnych. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych. Tematyka: Zachowanie dziedzictwa kutrowego, promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, seniorzy, klimat, czysta energia.