Zdjęcie kandydata Magdalena Anna Walijewska

Magdalena Anna Walijewska

Organizacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem"

Podregion

podregion ostrołęcki obejmujący miasto Ostrołęka i powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Od 2005 r. członkini Stowarzyszenia "Młodzi dla Myszyńca". Od 2010 r. w Zarządzie Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" z siedzibą w Myszyńcu, pow. ostrołęcki jako Wiceprezeska, a od 2015 r. jako Prezeska organizacji. Od 2015 r. Prezeska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" również z siedzibą w Myszyńcu. Od 2012 r. reprezentuję LGD "Kurpsie Razem" w nieformalnej organizacji jaką jest Mazowiecka Sieć LGD. W 2021 r. aktywne uczestnictwo w pracach zespołu roboczego LGD utworzonego na potrzeby opracowania koncepcji formuły pośredniej RLKS na Mazowszu.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Po zakończeniu studiów stacjonarnych w Olsztynie swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyłam jako koordynator projektu "Przedszkola bez granic", który realizowany był przez Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem". Dzięki wsparciu finansowemu w ramach projektu powstało 39 ośrodków przedszkolnych na terenie 8 gmin kurpiowskich. Od 2009 r. funkcjonowanie punktów przedszkolnych było możliwe dzięki środkom UE w ramach programów regionalnych, a od 2019 r. ciężar finansowy związany z funkcjonowaniem punktów przejęły samorządy gminne. Aktualnie Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem", którego jestem Prezesem otrzymuje dotacje oświatowe umożliwiające prowadzenie 10 punktów przedszkolnych dla 130 dzieci z terenów wiejskich. Równolegle do prowadzonej działalności punktów przedszkolnych jako kierownik biura Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" nadzorowałam wdrażanie Pilotażowego Programu Leader+ i II Schemat Leadera, a od 2010 r. wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Leader ze środków PROW 2007-2013. Obecnie kończymy realizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023, dla której Wnioskodawcą było założone w 2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem". W ostatnich latach swojej pracy bardzo mocno skupiłam się na wsparciu finansowym organizacji pozarządowych w ramach projektów grantowych, a także osób chcących założyć działalność gospodarczą. Silna obecność organizacji pozarządowych w strukturach LGD "Kurpsie Razem" sprawiła, że charakter działań jest skoncentrowany na potrzebach społecznych mieszkańców wsi. Uważam to za bardzo mocną stronę kierowanej przeze mnie organizacji, co przekłada się na jej sukces. Z informacji uzyskanych z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego wynika, że LGD "Kurpsie Razem" przeznaczyło na wsparcie sektora pozarządowego w ramach LSR blisko 1 126 000,00 zł. Oprócz dużych i wymagających projektów pozyskuję środki finansowe na realizację mniejszych przedsięwzięć, tj. wydanie Informatora turystycznego po Kurpiach, który zdobył w 2019 r. trzecie miejsce w 27 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej "Tour Salon" w Poznaniu w kategorii Informatory krajoznawcze i foldery. Znaczącym osiągnięciem działalności LGD "Kurpsie Razem" we współpracy z LGD "Zaścianek Mazowsza" była realizacja zadania publicznego pn. Forum Inicjatyw Społecznych Mazowsza Północno-Wschodniego. W wyniku realizacji zadania powstał raport z diagnozy organizacji pozarządowych z obszaru obu organizacji. W ramach badania sprawdziliśmy jaki jest potencjał organizacji pozarządowych, a także jakie są ich potrzeby i oczekiwania oraz jak wygląda system współpracy NGO i JST na badanym obszarze. Zadanie było pierwszym krokiem do tworzenia sieci organizacji pozarządowych w części północno-wschodniej województwa mazowieckiego. Ciągłe zabieganie o wsparcie finansowane na realizację projektów skierowanych do środowiska organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy Leader oraz innych działań LGD nauczyło mnie konkretnego i partnerskiego podejścia do współpracy z przedstawicielami różnych środowisk działającymi na obszarach wiejskich.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Myślę, że w bieżącej działalności MRDPP będę mogła wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe, w tym znajomość potrzeb i problemów środowiska organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich. Analiza i opiniowanie dokumentów, projektów uchwał bądź innych aktów prawa miejscowego wynikających z kompetencji Rady nie sprawi mi większych problemów, wykonuję podobne zadania w ramach swojej pracy zawodowej. Jako członkini MRDPP zamierzam informować lokalne środowisko NGO o działaniach podejmowanych przez Radę oraz planowanych naborach wniosków w ramach zadań publicznych. Jednocześnie mam ambitny plan, aby podczas kadencji Rady w latach 2023-2026 przekonywać do wdrożenia instrumentu finansowego RLKS w formule bezpośredniej w ramach Funduszy dla Mazowsza po 2027 r.