Zdjęcie kandydata Agnieszka Janiszewska

Agnieszka Janiszewska

Organizacja

stowarzyszenie tutajteraz

Podregion

podregion siedlecki obejmujący miasto Siedlce i powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski i węgrowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Agnieszka Janiszewska działa w sektorze pozarządowym nieprzerwanie od 2002 roku.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Prezeska stowarzyszenia tutajteraz, gdzie zajmuje się organizacją działalności stowarzyszenia, koordynuje projekty, pozyskuje i rozlicza dotacje oraz prowadzi warsztaty. W sektorze pozarządowym działa od 2002 roku, wcześniej pracowała jako wolontariuszka w organizacjach studenckich oraz w Samorządzie Studenckim. Pracę i zdobywanie doświadczenia w pracy w 3 sektorze łączyła z uczestnictwem w szkoleniach dla osób zarządzających organizacjami pozarządowymi, gdzie zdobywała wiedzę merytoryczną. Absolwentka m.in. projektu szkoleniowego „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach dla menadżerów i kadry zarządzającej w podmiotach ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie i inne)”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (2012-2013) oraz programu szkoleniowego „Kierunek Kultura”, prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Kultury, skierowanego do kadry zarządzającej i menadżerów w instytucjach kultury, samorządach oraz organizacjach pozarządowych na Mazowszu i innych. Agnieszka Janiszewska w organizacji zajmuje się nie tylko sprawami organizacyjnymi. Ponad 20 lat prowadzi również warsztaty. Wciąż doskonali swoje umiejętności. W 2022 roku uczestniczyła w Mazowieckiej Szkole Opowiadaczek. Jest certyfikowaną trenerką WenDo (warsztaty samoobrony feministycznej), certyfikowaną edukatorką umiejętności rodzicielskich, wg metody Pozytywnej Dyscypliny. W czasie swojej działalności w sektorze pozarządowym brała udział w licznych warsztatach i szkoleniach, głównie oferty edukacji nieformalnej, wśród których można wymienić „Warsztaty krytycznego pisania”, organizowane przez Fundację Kobiecą eFKa z Krakowa, ADiTA – Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych. Cykl warsztatów trenerskich o tematyce: Gender Mainstreaming, Prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych metodą Teatru Forum, Prawo antydyskryminacyjne w Polsce, Pierwsza pomoc psychologiczna, „Milczenie nie jest złotem – trening dla trenerów o tematyce dyskryminacji krzyżowej”, Trening Antydyskryminacyjny i Genderowy – półroczne szkolenie dla trenerów zorganizowanego przez Fundację Kobiecą eFKa z Krakowa (międzynarodowe warsztaty trenerskie zorganizowane przy udziale trenerów z Niemiec, Słowacji i Polski, 2007) i innych. Ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu oraz koordynacji zadań ze środków publicznych i innych. Realizując projekty współpracuje z różnymi organizacjami z sektora pozarządowego i lokalnymi instytucjami (ośrodki kultury, szkoły itp.) oraz innymi osobami, w tym z artystami i artystkami, edukatorkami i edukatorami. Reprezentuje stowarzyszenie tutajteraz w Federacji Mazowia. Lokalnie koordynuje działalność Galerii Kultura, gdzie swoje miejsce znajdują również stowarzyszenia nie dysponujące lokalem oraz grupy nieformalne. Dzięki temu ma doświadczenie w inicjowaniu współpracy i lokalnego partnerstwa. Swoje miejsce znalazła tu nieformalna grupa Siedleccy Generałowie (społeczność graczy w gry figurkowe i bitewne), Grajdołek (gry planszowe dla dorosłych), jak również lokalne małe organizacje (np. Stowarzyszenie Klub Miłośników Fantastyki).

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Patrząc na środowisko lokalnych organizacji pozarządowych dostrzegam potrzebę większej integracji, wymiany oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Osoby pracujące w trzecim sektorze to specjaliści i specjalistki, pasjonatki i pasjonaci, niezwykli w tym co robią. Jednak zbyt mała współpraca sprawia, że wciąż istnieją niewykorzystane możliwości zwiększenia atrakcyjności i różnorodności działań organizacji. Poprzez stworzenie warunków do inspiracji i integracji między lokalnymi organizacjami zamierzam zachęcić lokalne organizacje do zwiększenia wzajemnej współpracy. Aby współpracować, trzeba się najpierw poznać. Dlatego też planuję organizację wzajemnych działań w społecznościach organizacji. Kolejnym działaniem, które chcę podjąć to inicjatywy zmierzające do wypełnienia "białych plam" w dostępie do edukacji kulturalnej, oferty społecznej oraz edukacyjnej. Takie braki w dostępie do oferty trzeciego sektora dostrzec można w wymiarze społecznym, między innymi są duże braki w dostępie do tak zwanej oferty środka, jak również przestrzennym. Wciąż na mapie podregionu siedleckiego występują miejscowości z utrudnieniami komunikacyjnymi. Niedostateczna komunikacja zbiorowa wyklucza ludzi bez samochodu, niejako uziemiając osoby w miejscu zamieszkania. Inicjując działania w tych miejscach planuję zmniejszyć deficyty dostępu do usług społecznych i kulturalnych. Od ponad 20 lat działam w Siedlcach. Jest to miasto średniej wielkości, bez znaczących w rozumieniu ponadregionalnym zabytków czy atrakcji turystycznych. W dość bliskiej odległości od Warszawy, na tyle bliskiej, że wiele rzeczy nie może się tu rozwinąć, gdyż oferta stolicy jest na wyciągnięcie ręki. Jednocześnie jest to odległość zbyt duża, aby skorzystać z pozytywnego wpływu dużego miasta, jakim jest Warszawa. Średnia wielkość miasta, wygodna do mieszkania, w działaniach sprawia pewne utrudnienia. W oczach wielu decydentów ta średniość sprawia, że Siedlce są pomijane w różnych decyzjach. Są zbyt duże, aby skorzystać ze wsparcia, które jest udzielane raczej małym miasteczkom i miejscowościom z terenów wiejskich i jednocześnie zbyt małe, aby pewne przedsięwzięcia zrealizować z oczekiwanym rozmachem lub siłą społeczności. Mimo tych utrudnień, jest tu wiele możliwości i niewykorzystanego potencjału. Moim zamiarem jest podjęcie starań, aby wzmocnić lokalną społeczność: organizacje, ludzi i instytucje w podejmowaniu wspólnych działań, co przełoży się na większą skuteczność, widoczność i i aktywność.