Zdjęcie kandydata Hanna Kaniasta

Hanna Kaniasta

Organizacja

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina

Podregion

podregion warszawski zachodni obejmujący powiaty: grodziski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski – zachodni

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

1998 - 2023

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Od lat staram się działać na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W 1998 r. wstąpiłam do Stowarzyszenia Historyków Sztuki. W 2000 r. w ramach studiów podyplomowych z zarządzania projektami kulturalnymi na Université Paris III – Sorbonne Nouvelle napisałam pracę dyplomową pt. „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w świetle działalności Fundacji Royaumont” poddając analizie sposób nadania współczesnej funkcji „trudnemu” zabytkowi, jakim jest opactwo cysterskie z XIII w. Od 2011 r. pracując w Konstancińskim Domu Kultury zajmuję się tworzeniem lokalnego muzeum. W 2015 r. stworzyłam Salę Muzealną na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Konstancina-Jeziorny w zrewitalizowanym budynku „Hugonówka”, będącym siedzibą domu kultury. Obecnie w innym zrewitalizowanym przez samorząd budynku -"Kamilinie" przygotowuję wystawę stałą Muzeum Konstancina-Jeziorny, które zostanie powołane najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Praca nad dziedzictwem kulturowym podwarszawskiego uzdrowiska nie byłaby możliwa bez współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, niezwykle pomocnymi w staraniach o ochronę tego miejsca. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego. W 2018 r. po wieloletniej i niezwykle owocnej współpracy zostałam członkiem Towarzystwa, a w 2022 r., członkiem jego Zarządu. Współpraca ta spowodowała rozszerzenie spektrum moich zainteresowań na obszary związane z ochroną środowiska, aktywizacją mieszkańców i wspieraniem osób potrzebujących, którym Towarzystwo poświęcało sporo uwagi. Od 2018 jestem też członkiem Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu” zajmującego się ochroną miast-ogrodów i miejsc historycznych na Mazowszu. Działalność w obu stowarzyszeniach pozwoliła mi docenić rolę jaką odgrywają organizacje pozarządowe, szczególnie w społecznościach lokalnych.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Jako członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego chciałabym działać na rzecz integracji środowisk i organizacji pozarządowych, wzmacniania i propagowania ich roli w życiu publicznym, ułatwiania im działań i upraszczania procedur administracyjnych w ramach których funkcjonują. W wymiarze konkretnym chciałabym zająć się wspieraniem działań na rzecz: - ochrony dziedzictwa kulturowego i skutecznej ochrony zabytków; - zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego Mazowsza, - aktywizacji mieszkańców, w tym seniorów w oparciu o bogactwo kulturowe i przyrodnicze Mazowsza, - wspierania osób potrzebujących, w tym seniorów, osób dotkniętych wykluczeniem i osób niepełnosprawnych.