Zdjęcie kandydata Wojciech Jagielski

Wojciech Jagielski

Organizacja

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości"

Podregion

podregion radomski obejmujący miasto Radom i powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Wojciech Jagielski związany jest z sektorem pozarządowym od 1989 roku, czyli ponad 33 lata. Współpracę z sektorem pozarządowym rozpoczął w Fundacji Inicjatyw Społeczno –Ekonomicznych, gdzie następnie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W roku 1994 tworzył Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, w którym do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Kandydat posiada wieloletnie doświadczenie w pracy oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od wielu lat jest związany z III sektorem, szczególnie na obszarze Mazowsza, gdzie od wielu lat prowadzi działania na rzecz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Wojciech Jagielski to działający w radomskich NGO ekonomista specjalizujący się w zarządzaniu finansami organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych. Od roku 1989 związany z ruchem pozarządowym w Polsce. W latach 1989 – 2002 pracownik, a następnie członek zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno –Ekonomicznych. W roku 1994 tworzył Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, w którym do dnia dzisiejszego pełni funkcję prezesa zarządu. W ramach działalności Stowarzyszenia był autorem wdrożonych projektów Inkubatora Przedsiębiorczości, Funduszu Pożyczkowego, Funduszu Poręczeń Kredytowych, Ośrodka Rozwoju Przedsiębiorczości w Radomiu. Inicjator uruchomienia organizacji zajmujących się rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich w Polsce oraz na Ukrainie i Słowacji. Wykładowca z zakresu zarządzania NGO, ekonomii społecznej, finansów organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Autor publikacji na temat rozwoju lokalnego, ekonomii społecznej i polityki senioralnej. W ramach Inicjatywy EQUAL pracował przy uruchomieniu romskich spółdzielni socjalnych w województwie warmińsko-mazurskim, małopolskim oraz zachodniopomorskim. Autor projektów innowacyjnych z zakresu polityki społecznej m.in. „Kalkulator Kosztów Zaniechania” opracowanego wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2020 – 2023 oraz Komitetu Monitorującego FEM 2021-2027. Autor wielu publikacji i opracowań związanych tematycznie z funkcjonowaniem Trzeciego Sektora i przedsiębiorczości społecznej na Mazowszu i poza nim: „Strategia Rozwoju Gminy Miejsko-Wiejskiej” – Warszawa 1998 „Strategia rozwoju miast Ukrainy” – Lwów 2001 „Mazowieckie modele ekonomii społecznej” – Warszawa 2009 – publikacja zawierająca zagadnienia dotyczące partnerstw lokalnych „Modele ekonomii społecznej regionu radomskiego w warunkach bezrobocia strukturalnego” – Radom 2009 – publikacja zawierająca zagadnienia dotyczące partnerstw lokalnych „System Wsparcia Ekonomii Społecznej” – Warszawa 2013 – ekspertyza za zlecenie Instytutu Spraw Publicznych „Dedykowane miejsca pracy -prototyp innowacyjnych rozwiązań w zakresie finansowego i organizacyjnego wsparcia instytucji OWES i spółdzielni socjalnych – Radom 2015 - publikacja w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie lokalnej polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Dotychczasowe doświadczenia kandydata wyniesione z działalności w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego pokazują konieczność wielokierunkowej działalności na rzecz mazowieckich organizacji pozarządowych. III Sektor na terenie województwa mazowieckiego potrzebuje wsparcia w wielu obszarach, odpowiadających obszarom, w których działają i realizują swoje cele organizacje pozarządowe. Ze względu na posiadane wykształcenie, umiejętności i doświadczenie zawodowe - w kolejnej kadencji Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kandydat planuje skupić się na kilku podstawowych kwestiach, które w najbliższych latach dla działalności mazowieckich organizacji pozarządowych wydają się kluczowe: - podnoszenie wiedzy i poziomu uczestnictwa przedstawicieli mazowieckich organizacji pozarządowych w prowadzonych konsultacjach publicznych, szczególnie konsultacjach dokumentów i rozwiązań istotnych dla działań podejmowanych przez III Sektor na Mazowszu, - promocja i zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w obszarze wykorzystania środków w ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027, zarówno w ramach funduszy regionalnych, jak również w ramach funduszy krajowych, - monitoring działań i planowanych rozwiązań zwiększających partnerską współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi na Mazowszu, a organami administracji publicznej, szczególnie na szczeblu gminnym oraz wojewódzkim,