Zdjęcie kandydata Monika Kubiak

Monika Kubiak

Organizacja

Fundacja Pomagam w Potrzebie

Podregion

podregion żyrardowski obejmujący powiaty: grójecki, sochaczewski i żyrardowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

2016 do chwili obecnej

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Pomoc potrzebującym rozpoczęła się od 2016 roku... Pracując jako asystent rodziny i pełniąc funkcję kuratora społecznego zauważałam potrzeby rodzin, szczególnie tych dysfunkcyjnych. Pomoc polegała na pozyskiwaniu rzeczy materialnych, których brakowało najbardziej w takich rodzinach. Podstawowymi potrzebami była odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, meble w tym najważniejsze dla dzieci biurka, żeby miały swoje miejsce do odrabiania lekcji. W 2017 roku powstał profil wolontariatu na portalu społecznościowym (Facebook), który pozwolił działać na większą skalę poprzez zamieszczanie informacji o potrzebach. Dzięki publikacji informacji, zgłaszały się osoby, które mogły pomóc w danym zakresie. Łączyliśmy potrzebujących z darczyńcami. Sensem takich działań było np. zapewnienie kobiecie uciekającej od oprawcy mieszkania i pomoc w jego wyposażeniu. Stworzenie kuchni rodzinie wielodzietnej, która nawet w pewnym momencie nie dysponowała lodówką. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami, dzięki którym matka z pięciorgiem dzieci otrzymała nowe warunki do życia i rozwoju. Pomoc opiewała na około 15 tyś. złotych, gdzie w mieszkaniu socjalnym kompleksowo została wykończona łazienka, powymieniane okna i drzwi na nowe, zakupione zostały farby na ściany, panele. Pomoc potrzebującym wzmocniły działania w związku ze współpracą ze Stowarzyszeniem Wiosna. Pełniąc przez 6 lat funkcję lidera Szlachetnej Paczki pomoc otrzymało około 100 rodzin, gdzie wartość pomocy wynosiła około 500 tyś. Poprzez te działania spełniane były najważniejsze potrzeby rodziny. Zazwyczaj były to produkty spożywcze, opał na zimę, ciepła odzież, środki czystości, sprzęt rehabilitacyjny, niezbędne rzeczy w myśl idei "dać wędkę, a nie rybę". W inicjatywę włączało się wiele instytucji i przedsiębiorstw lokalnych, ale też wielu ludzi prywatnych zapragnęło dołożyć swoją dolę pomocy. Czy było to zapewnienie transportu, czy zapewnienie jedzenia, czy zapewnienie warunków lokalowych. Działania wolontariatu lokalnego i tego w ramach Szlachetnej Paczki łączyły wielu ludzi, którzy chcieli być, pomagać, działać. Promowanie działań pomocy poprzez organizowanie Gali Szlachetnej Paczki podczas której prezentowane były działania pomocowe, uświetnione występem artystów lokalnych, ale też znanych na fundamencie ogólnopolskim (Halina Benedyk). Pomoc w obszarze materialnym nie zawsze była jednak najważniejsza, to również świadomość, ze ktoś zainteresował się losem było ogromnym bodźcem do zmiany swojego życia na lepsze. Rozmowa, wsparcie, pokierowanie działań tak by życie stało się odrobinę lepsze miało dużo ważniejszy wymiar. Pomoc w poszukiwaniu pracy. Przykład młodego chłopaka, który ukończył szkołę średnią z wyróżnieniem, bez marzeń i nadziei. Rodzice całe swoje życie poświęcili na opiekę drugiego syna głęboko upośledzonego. Jedynym marzeniem tych ludzi było, aby pomóc synowi znaleźć pracę. Udało się dzięki zorganizowanym działaniom wolontariatu. Młody człowiek otrzymał zatrudnienie, w którym realizuje się do dziś, gdzie odzyskał wiarę w życie i w marzenia. Rodzice zaś otrzymali wsparcie materialne (nowa pralka, kuchenka, opał na zimę, środki opatrunkowe, odzież, materace do łóżka dla syna niepełnosprawnego, specjalną żywność, farby i panele do remontu jedynego pokoju, nieremontowanego ileś lat). Ten przykład pokazuje, jak można łączyć różne obszary działań, aby móc skutecznie i kompleksowo pomagać. W ramach połączonych działań, od 2016 roku ponad 200 rodzin/osób otrzymało wsparcie materialne. W ramach wolontariatu powstał magazyn wolontariatu, gdzie przechowujemy dary od ludzi, którzy zapragną oddać je na rzecz potrzebujących. Jest to szeroka gama rzeczy - odzież, obuwie, akcesoria dla dzieci, meble, sprzęt gospodarstwa domowego itp. Lokal na magazyn uzyskany z zasobów gminy. Zorganizowanie przekazywania żywności dla ubogich we współpracy z firmą cateringową. Żywność, która nie została sprzedana, a miała przydatność do spożycia, trafiała do osób ubogich. Działania zaprzestane na skutek pandemii. Podczas pandemii w ramach wolontariatu podjęte zostały działania dotyczące szycia maseczek i rozdawania ich mieszkańcom. Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu elektronicznego dla dzieci rodzin najuboższych. W ramach wolontariatu, ale też już fundacji odbyły się zbiórki na rzecz Ukrainy, również we współpracy z Mazowiecką Wspólnotą Samorządową i współpracą z Burmistrz Ochoty w Warszawie. Udało się zintegrować lokalną społeczność. Pomoc w zakwaterowaniu uchodźców. Pomoc w pozyskiwaniu niezbędnych dla uchodźców rzeczy materialnych i pomoc w poszukiwaniu pracy. Wsparcie materialne i informacyjne nie tylko potrzebującym uchodźcom lokalnie, ale też pomoc tym, którzy przebywali na dworcu zachodnim w Warszawie. W ramach fundacji zorganizowane zostały spotkania świąteczne (wigilia i spotkanie wielkanocne) dla samotnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych, z problemem alkoholowym, z problemem bezdomności. Osoby otrzymały ciepły poczęstunek, paczki żywnościowe, ale przede wszystkim ciepłe słowo, świąteczną atmosferę i wsparcie. Działania fundacji to nie tylko działania pomocowe, to również działania na rzecz dziedzictwa kultury. Organizowanie spotkań akordeonistów, to także upamiętnienie śmierci Papieża Jana Pawła Drugiego. To organizowanie spotkań mających na celu wspieranie rodziców i dzieci w wieku dorastania, gdzie występuje problemy buntu, uzależnień. Zaplanowane są działania na rzecz osób starszych. Dodatkowo pełniąc funkcję prezesa fundacji moim głównym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Moje wykształcenie, doświadczenie, które udało mi się do tej pory zdobyć pozwoliło bardziej zrozumieć drugiego człowieka, jego potrzeby. Wiedza z zakresu resocjalizacji, mediacji oraz pracy socjalnej umożliwia mi skuteczniejsze wchodzenie w relacje i pozwala trafniej diagnozować potrzeby ludzi, identyfikować problemy, dbając jednocześnie o poszanowanie ich godności. Pracując przez wiele lat w obszarze socjalnym odnalazłam siebie jako wolontariusza, który stara się reagować na potrzeby drugiej osoby, móc poświęcać uwagę tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia, nie tylko materialnego, ale też informacyjnego i duchowego. Jestem osobą komunikatywną, otwartą na współpracę w szerokim zakresie udzielania pomocy. Niejednokrotnie podejmowałam skuteczne działania mające na celu zaangażowanie się osób prywatnych, instytucji, przedsiębiorstw do realizacji celów o charakterze pomocowym. Jestem osobą z dużą dozą empatii i zrozumienia. Cierpliwość, umiejętność dążenia do realizacji celów daje satysfakcję z niesienia skutecznej pomocy, a otwartość i pomysłowość to czynniki, które napędzają moją codzienną pracę by nieść pomoc wszystkim będącym w trudnej sytuacji życiowej. Przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, wesprzeć, dać szansę na nowe życie, bądź przywrócić godność poprzez zapewnienie niezbędnych potrzeb, rozpatrywanych indywidualnie. Moja Fundacja cały czas poszerza swoje działania, które wychodzą naprzeciw potrzebom, bo dobro człowieka jest wartością najwyższą. Chcemy budować zaufanie i wiarę na lepsze jutro. Aktualnie pełnię funkcję Kierownika Klubów Senior+. Praca z osobami starszymi to również obszar wymagający, skłaniający do skupienia się nad samotnością, trudną sytuację materialną, brakiem właściwej opieki, uwagi i wsparcia. Pracując z osobami starszymi zrozumiałam, że pomoc w ich trudnej niejednokrotnie sytuacji materialnej czy zapewnienie właściwej opieki medycznej nie są często najważniejsze. Jakże często oczekują Oni kogoś, kto poświęci im swój czas będąc przy nich nie tylko fizycznie. Oczekują kogoś, kto poświęci im swój czas nie tylko w godzinach swojej pracy. Oczekują kogoś kto da im odczuć, że nawet będąc daleko od nich, myśli o nich, że jego serce jest z nimi. Sprawi że z taką osobą nie będą samotni. A pracując w Klubie Seniora czy działając w Fundacji cały czas szukam ludzi, którzy gotowi są pomagać tym wszystkim osobom, które nie są w naszym często potocznym rozumieniu wykluczeni tylko przez ubóstwo, choroby czy otoczenie. Szukam osób, które gotowe są połączyć swoje wysiłki pomagając w potrzebie. Szukam osób, które ofiarują nie tylko swój czas. Szukam osób, które ofiarują tym będącym w potrzebie, wykluczonym w samotności, coś cenniejszego od swojego czasu. Ofiarują im swoje serce.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Będąc członkiem Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zamierzam współpracować z innymi podmiotami na rzecz pomocy potrzebującym. Do działań tych należeć będą: - motywowanie i współpraca z innymi podmiotami działalności pożytku publicznego do wspólnych działań pomocowych, zasada uzupełniania się; - organizowanie imprez charytatywnych, mających na celu skupianie wielu podmiotów działalności pożytku publicznego z obszaru mazowieckiego, promocja działań; - działania na rzecz osób starszych, samotnych, bezradnych w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami i brak umiejętności poszukiwania pomocy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych, z problemem alkoholowym, z problemem bezdomności; - tworzenie ośrodków wsparcia mających na celu pomoc materialną, zapewnienie pożywienia, wsparcia specjalistów; - działania mające na celu uwrażliwianie społeczeństwa na los drugiego człowieka; - wspieranie pomysłami, wymiana informacji pomiędzy podmiotami pożytku publicznego;