Zdjęcie kandydata Grzegorz  Herubiński

Grzegorz Herubiński

Organizacja

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA

Podregion

podregion ostrołęcki obejmujący miasto Ostrołęka i powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Prezes Związku Stowarzyszeń działającego na terenie Północnego Mazowsza, posiada wykształcenie wyższe, jest pracownikiem socjalnym. Od lat animuje organizacje pozarządowe w powiatach przasnyskim, ciechanowskim, makowskim, pułtuskim W trzecim sektorze działa od 2016 do chwili obecnej. Związek stowarzyszeń prowadzi jedyne działające w subregionie ostrołęckim Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej. Realizator wielu zadań zleconych i powierzonych przez samorządy lokalne oraz rządowe.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

1) Organizator Forum Północnego Mazowsza dla społeczników z powiatów przasnyskiego, ciechanowskiego i makowskiego; 2) Członek Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 3) Wieloletni animator społeczny, prowadzący Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej;

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Moim głównym celem jako członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego będzie wzmacnianie trzeciego sektora w województwie Mazowieckim oraz działania związane z wyrównywaniem szans rozwoju małych i średnich organizacji pozarządowych działających na terenie województwa Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem Północnego Mazowsza.