Zdjęcie kandydata Cezary Adam Nowek

Cezary Adam Nowek

Organizacja

RAZEM dla RADOMKI

Podregion

podregion radomski obejmujący miasto Radom i powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Od 1973 roku - nadal - instruktor ZHP (od drużynowego do Komendanta Chorągwi Radomskiej ZHP) od 1993 do 1999 - Prezes Radomskiej Izby Turystyki

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

LGD Razem dla Radomki - prezes Zarządu (od 2008 - nadal); ZHP Chorągiew Mazowiecka - członek Komisji Rewizyjnej w Chorągwi i hufcu Radom - powiat; Mazowiecka Sieć Lokalnych Grup Działania (od 2012 - nadal); Polska Sieć Lokalnych Grup Działania (od 2012 - przew. Komisji Rewizyjnej, v-ce prezes PS LGD).

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Działalność organizacji pozarządowych w szczególności na terenach wiejskich w zakresie ich funkcjonowania, udziału w programach współpracy z jst, realizacji zadań publicznych przez org. pozarządowe. Tworzenie i konsultowanie zapisów w dokumentach strategicznych opracowywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w odniesieniu do organizacji pozarządowych.