Zdjęcie kandydata Anna Kowalczyk

Anna Kowalczyk

Organizacja

Bank Żywności w Siedlcach

Podregion

podregion siedlecki obejmujący miasto Siedlce i powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski i węgrowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

praca w Banku Żywności w Siedlcach od lutego 2018 roku, trwa nadal.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Kandydat posiada wykształcenie wyższe, pedagogiczne. Od czasu studiów wyższych angażuje się czynnie w pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, ubogim, bezdomnym, w zakresie działalności charytatywnej. Te tematy są jej bardzo bliskie, chętnie włącza się w pomoc w tych dziedzinach nie tylko w zakresie pracy zawodowej, ale także w życiu osobistym. W Banku Żywności w Siedlcach przeszła wszystkie szczeble pracy, umiejętnie współpracuje z darczyńcami i beneficjentami Banku Żywności, posiada wiedzę w zakresie korzystania i rozliczania dotacji z urzędów administracji rządowej i samorządowej. Obecnie jest członkiem Zarządu Banku Żywności w Siedlcach, pełni funkcję Sekretarza.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Będąc członkiem MRDPP chciałaby głównie czynnie zaangażować się w pomoc społeczną rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, ubogim, bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, wspierać w zaspokajaniu ich potrzeb, wyrównywać szanse społeczne, działać na rzecz ich integracji społecznej zwłaszcza w podregionie siedleckim. Reprezentować przede wszystkim tematy związane z potrzebami żywnościowymi oraz niemarnowaniem żywności, segregacji odpadów, umiejętności dzielenia się z potrzebującymi.