Zdjęcie kandydata Paweł Kowalczyk

Paweł Kowalczyk

Organizacja

Stowarzyszenie Nasza Winnica

Podregion

podregion ciechanowski obejmujący powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

13 lat

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Od 2010 roku angażuję się w działalność różnych organizacji pozarządowych. Jestem członkiem zarządu klubu sportowego Lider Winnica oraz Stowarzyszenia Pultovia. A od 2017 prezesem Stowarzyszenia Nasza Winnica. Pełniąc rolę prezesa Stowarzyszenia Nasza Winnica jestem odpowiedzialny za organizację wydarzeń kulturalnych, koncertów, festynów rodzinnych, rajdów rowerowych, wycieczek i warsztatów dla seniorów, a w ostatnim roku także pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Jako prezes Stowarzyszenia zajmuję się także koordynacją działań organizacji oraz nadzorowaniem formalnych i finansowych aspektów funkcjonowania Stowarzyszenia. W klubie Lider Winnica jestem odpowiedzialny za współorganizację różnego rodzaju lokalnych wydarzeń sportowych. A także za przygotowywanie, obsługę formalną i rozliczanie wniosków dotacyjnych. Jako członek zarządu Stowarzyszenia Pultovia byłem zaangażowany w różne inicjatywy społeczne oraz odpowiadałem za organizację sztandarowych projektów Stowarzyszenia, czyli Pułtuskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki i Pułtuskiego Festiwalu Biegów. Ponadto jako wolontariusz uczestniczyłem w projekcie Mobilnych Doradców Sektora 3.0 prowadzoną przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz w projekcie Latarnicy Polski Cyfrowej. W ramach tych działań, pracowałem z różnymi grupami społecznymi, co pozwoliło mi zdobyć cenne doświadczenie w zakresie pracy z ludźmi o różnych potrzebach i oczekiwaniach. Podczas tych przedsięwzięć współpracowałem także z wieloma organizacjami pozarządowymi, co pozwoliło mi poznać ich problemy i aspiracje. Te doświadczenia chciałbym wykorzystać w pracy w Mazowieckiej Radzie Dialogu Pożytku Publicznego.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

W MRDPP chce podjąć aktywności, których celem będzie wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w kreowaniu polityk publicznych i realizacji zadań ze sfery pożytku publicznego w województwie mazowieckim, które pozytywnie wpłyną na społeczność lokalną. Działania, które podejmę jako członek MRDPP: - współpraca z samorządem wojewódzkim i organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych, - współpraca z samorządem wojewódzkim i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, - tworzenie warunków do efektywnego wykorzystania zasobów i potencjału społeczności lokalnej województwa mazowieckiego, - dbanie o otwartość, dobrą komunikację i informację o MRDPP i jej działaniach szczególnie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zainteresowanymi tą działalnością, - działania edukacyjne i informacyjne zachęcające organizacje pozarządowe do tworzenia rad dialogu pożytku publicznego na szczeblu powiatowym, miejskim i gminnym w województwie mazowieckim.