Zdjęcie kandydata Katarzyna Karolak

Katarzyna Karolak

Organizacja

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

Podregion

podregion warszawski zachodni obejmujący powiaty: grodziski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski – zachodni

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

2000-2023

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Katarzyna Karolak z wykształcenia jest pedagogiem, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi. Instruktorka ZHP w stopniu harcmistrzyni. Z organizacjami pozarządowymi związana jest od ponad 20 lat. Początkowo jako wolontariuszka - instruktorka ZHP prowadząca pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. W latach 2011-2019 kierowała oddziałem stowarzyszenia na szczeblu powiatu-dzielnicy zrzeszającym ponad 1200 członków, a obejmującym swoim działaniem warszawskie dzielnice Bemowo i Wolę oraz Gminę Stare Babice. Szczególny nacisk kładła na wszechstronny rozwój i wychowanie dzieci oraz młodzieży, a także na współpracę z lokalnymi organizacjami i uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Organizowała wiele projektów społecznych i kulturalnych dla dzieci oraz młodzieży samodzielnie oraz w ramach lokalnych partnerstw organizacji. Przez 5 lat (2018-2022) kierowała ogólnopolskim biurem ZHP - jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Do jej obowiązków należało zapewnienie "zaplecza" działania organizacji, czyli stworzenie warunków do realizacji misji organizacji i podejmowania przez nią działań. W tym czasie aktywnie uczestniczyła w konsultacjach aktów prawa państwowego oraz reprezentowała interesy stowarzyszenia współpracując z władzami państwowymi m.in. w zakresie przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży, ustawy o turystyce, zasad prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe w trakcie pandemii COVID-19, działalności organizacji pozarządowych na terenie szkół. W czasie „lockdown'u” związanego z epidemią COVID-19 wdrożyła rozwiązania techniczne umożliwiające dalsze prowadzenie działalności organizacji zrzeszającej 110 tysięcy członków. Od 2022 pełni funkcję komendantki (prezeski) Chorągwi Stołecznej ZHP - jednej z największych organizacji działających na terenie aglomeracji warszawskiej i okolic. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za wieloletnią działalność związaną z wychowaniem i edukacją dzieci oraz młodzieży.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Chciałabym przede wszystkim uczestniczyć w pracach związanych z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz strategią rozwoju województwa mazowieckiego.