Zdjęcie kandydata Sławomir Stańczuk

Sławomir Stańczuk

Organizacja

Stowarzyszenie Plantatorów Lawendy

Podregion

podregion siedlecki obejmujący miasto Siedlce i powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski i węgrowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Od czasów szkoły średniej angażowałem się społecznie. Ziarno społecznika zostało u mnie zasiane w 2005 roku, gdzie pełniłem funkcję członka prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce. Następnie kontynuowane przez kolejne lata w samorządach studenckich uczelni wyższych. W 2015 roku zrodził się pomysł założenia stowarzyszenia, którego przeprowadziłem formalną procedurę rejestracji w KRS. W kolejnych latach wzmacniałem własne kompetencje liderskie oraz wiedzę o formalnych aspektach prowadzenia organizacji pozarządowych w różnych formach prawnych. Poza działalnością społeczną jestem prezesem dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które prowadzą pełną księgowość. Dzięki doświadczeniu zdobywanym w podmiotach gospodarczych jak i organizacjach pozarządowych posiadam szerokie spektrum wiedzy i doświadczenia, które mogą być pomocne w komisjach konkursowych i grupach roboczych. Z zawodu jestem informatykiem i specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wspierających pracę zdalną i ułatwiających komunikacje wewnątrz firmy/organizacji oraz zarządzanie projektami. Swoją wiedzą i doświadczeniem chciałbym wspierać zacieśnianie współpracy między JST z organizacjami pozarządowymi na zdrowych i transparentnych warunkach, czego w moim regionie brakuje.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

2005 -2008 – członek prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce Działalność społeczna na rzecz młodzieży uczącej się w szkołach na terenie miasta Siedlce, opiniowanie uchwał i wychodzenie z własnymi inicjatywami dotyczącymi dzieci i młodzieży. 2015 -2021 – założyciel i wieloletni Prezes Zarządu Stowarzyszenia Młodych Przedsiębiorców „Young Business Club” Organizacja konferencji, szkoleń, mentoringu dla młodych przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w kursach z przedsiębiorczości i otworzyli działalność gospodarczą z dotacji, a po jej otrzymaniu zostali bez jakiegokolwiek wsparcia merytorycznego. 2018 rok – Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Polska Marka Promowanie polskich firm w kraju i na świecie. Przeprowadzenie kampanii społecznej „Polska Marka – Masz Pewność” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 2021 rok – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Lawendy Powołanie pierwszej w Polsce organizacji reprezentującej sympatyków i plantatorów lawendy. Organizacja webinarów z ekspertami, wywiadów z plantatorami mającymi na celu usystematyzowanie wiedzy i wymianę doświadczeń. 2022 rok – członek Stowarzyszenia „W NAS NADZIEJA” 2023 rok – współorganizator Inspiratorium dla organizacji pozarządowych powiatu siedleckiego. Spotkanie zgromadziło prawie 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu siedleckiego i przedstawiało możliwości pozyskania finansowania dla NGO w ramach różnych konkursów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele stowarzyszeń, KGW, OSP i grupy nieformalne. Sukcesem, z którego jestem najbardziej dumny, jest współorganizacja zbiórki drugiego dnia od wybuchu wojny w Ukrainie, w ramach której udało się wysłać całego tira pomocy dla miasta Berdyczów będącego miastem partnerskim Siedlec. Spośród osób wyróżniających się zaangażowaniem podczas zbiórki powołałem społeczny sztab kryzysowy, który od 3 dnia wybuchu wojny koordynował zakwaterowanie osób potrzebujących z Ukrainy na terenie powiatu siedleckiego. W kolejnych tygodniach koordynowałem 2 magazynami pomocy materialnej dla osób z Ukrainy, które w ramach współpracy ze sztabem kryzysowym Miasta Siedlce zostały wpisane na listę oficjalnych punktów pomocy doraźnej. Dzięki pracy 10 osobowego społecznego sztabu i kilkudziesięciu wolontariuszy pomogliśmy w zakwaterowaniu ponad 300 osób oraz wspieraliśmy ich przez kolejne 4 miesiące darami rzeczowymi z magazynu kilkanaście tysięcy razy.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Jako członek Mazowieckiej Rady Działalność Pożytku Publicznego chciałbym przede wszystkim: 1. Wspierać NGO oraz JST we współpracy opisanej w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz stać na straży przestrzegania założeń uchwalonych programów. 2. Pełnić rolę mediatora w sporach między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi, o których mam wiedzę, a w których NGO w pojedynkę są na przegranej pozycji. 3. Dążyć do współpracy z JST, aby w komisjach powierzających zadania publiczne zasiadali również przedstawiciele NGO. 4. Być w stałym kontakcie z NGO z mojego regionu i organizować cykliczne spotkania stacjonarne lub online z ich przedstawicielami. 5. Pokazywać możliwość rozwoju merytorycznego i finansowego dostępnego dla organizacji z woj. mazowieckiego.