Zdjęcie kandydata Bartłomiej Włodkowski

Bartłomiej Włodkowski

Organizacja

Fundacja AVE

Podregion

podregion ostrołęcki obejmujący miasto Ostrołęka i powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Urodziłem się w 1980 roku. W III sektorze funkcjonuję od dziecka, jestem z nim również związany zawodowo. Od 2005 roku szefuję Fundacji AVE, w ramach której jestem: - autorem wielu programów edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych, sportowych, integrujących pokolenia, aktywizujących osoby niepełnosprawne; - dyrektorem największego w Polsce festiwalu twórczych seniorów „Juwenalia III Wieku”; - pomysłodawcą konkursów literackich dedykowanych pamięci ks. Jana Twardowskiego „Imieniny Księdza Jana”; założycielem uniwersytetów dla dzieci: SUPER BUDY, RE RE: KUM KUM – Dziecięcego Uniwersytetu Muzycznego oraz WIŚLANEJ SUPER BUDY; - twórcą dorocznych kajakowych obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego „Wisłą przez Miasto Nieujarzmione”; - założycielem i animatorem „Kajakowej Akademii Niepełnosprawnych”; - kustoszem „Wirtualnego Muzeum Białołęki”; - autorem programów popularyzujących historię Mazowsza (m.in. „Z Kleksem przez Białołękę”, „Nasze europejskie Mazowsze”, „Autobus czerwony” i in.); - kustoszem wystaw historycznych dot. dziejów Mazowsza; - organizatorem międzynarodowych spotkań młodzieży z Ukrainy, Białorusi i Litwy; - dyrygentem chóru Ave. Każdego roku koordynuję ok. 25 programów dla ok. 13-14 tys. osób. Jestem też autorem wielu artykułów i publikacji o tematyce regionalnej. Napisałem też wiele artykułów o tematyce pozarządowej. Współpracuję z wieloma ośrodkami kultury oraz TVP 3 i Polskim Radiem. Jestem również laureatem: • Narody im. Heleny Radlińskiej dla Animatorów Społecznych (2010); • Nagrody „Przyjaznego Brzegu” za zainicjowanie programów „Kajakowa Akademia Niepełnosprawnych” oraz „Wisłą przez Miasto Nieujarzmione”; • trzykrotnie Nagrody „Lider Animator” za programy integracyjno-kajakowe (2012, 2013, 2015); • Nagrody Prezydenta RP za programy aktywizacji ruchowej dla Polaków (2014); • Nagrody POLCUL dla animatorów społecznych (2021).

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Od 2005 roku prezes Fundacji AVE. Od 2015 roku członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 2022 roku członek Mazowieckiej Rady Oświatowej. Od 2023 roku członek Komitetu Monitorującego FEM. Od 2013 roku członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od wielu lat członek prezydium BKDS ds. Edukacji. Od wielu lat przewodniczący DKDS Białołęka. Od wielu lat członek wielu komisji konkursowych, oceniających oferty w otwartych konkursach - na poziomie gmin, powiatów, województwa oraz ministerstw. Od wielu lat członek wielu zespołów roboczych w obszarze współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, m.in. Zespołu Sterującego „Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych”, Zespołu ds. procedury konkursowej, Zespołu ds. współpracy ośrodków kultury i NGO, Zespołu KOLAB i in. Współtwórca „Programu Rozwoju Edukacji” m.st. Warszawy. W przeszłości przewodniczący Rady Programowej Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz radny Dzielnicy Białołęka. Panelista, wykładowca i autor publikacji, dotyczących III sektora. Autor wielu artykułów o NGO na ngo.pl.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

W MRDPP jestem od kilku kadencji i chciałbym kontynuować pracę, ponieważ widzę znakomite efekty współpracy środowiska NGO z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Dotychczasowa praca w MRDPP była dla mnie niezwykle ciekawa i twórcza. Do sukcesów ostatnich lat należy zaliczyć: - przywrócenie dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dla NGO oraz systematyczne zwiększanie wysokości środków przeznaczanych na ten cel; - znaczącą liczbę miejsc dla przedstawicieli NGO w Komitetach Sterujących wydatkowanie funduszy unijnych dla Mazowsza; - uruchomienie stałej współpracy MRDPP z Gminnymi i Powiatowymi Radami Działalności Pożytku Publicznego; - aktualizację procedury konkursowej w formule korzystniejszej dla NGO; - udział przedstawicieli NGO w wielu zespołach roboczych, grupach konsultacyjnych oraz ciałach dialogu. Wyzwania na kolejną kadencję: - dalszy wzrost budżetu dla NGO, zwłaszcza w obszarze edukacji, kultury, turystyki, sportu, współpracy międzynarodowej itd.; - zwiększenie liczby konkursów wieloletnich; - stworzenie systemu korzystania przez NGO z obiektów i instytucji, podlegających UMWM; - kontynuacja i rozwój współpracy MRDPP z Gminnymi i Powiatowymi RDPP oraz stworzenie branżowych wojewódzkich komisji dialogu obywatelskiego; - rozpoczęcie prac nad wieloletnim programem współpracy NGO z Samorządem Województwa Mazowieckiego; - ujednolicenie systemu informacji wizualnej projektów NGO dofinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego; - stała współpraca z miesięcznikiem „Mazowsze serce Polski” – stała promocja działań NGO; - stworzenie nowych form promocji działań III sektora i rozszerzenie zakresu współpracy pozafinansowej NGO z Samorządem Województwa Mazowieckiego; - inicjowanie wspólnych systemowych projektów, służących wzmacnianiu i rozwojowi instytucjonalnemu III sektora na Mazowszu, z wykorzystaniem środków unijnych; - zespołowe działanie pozarządowych członków MRDPP.